www.tndl.org


ภาพกิจกรรมสื่อมวลชนต่างประเทศสัญจร


กิจกรรมสื่อมวลชนต่างประเทศสัญจรศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2555
ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น กรุงเทพฯ และสงขลา

มช earth center south

โครงการที่หลบภัยสึนามิฯTNDL sponsors